ARTES

Umělecké sdružení

ARTES 2016

listopad 2015 – červenec 2016

Schůzí výboru  1x měsíčně se zúčastňovalo téměř 100% členů. Hned po zvolení výboru Valnou hromadou byli zvoleni: předseda Václav Junek a místopředseda Josef Zeman.

Do února 2016 byl proveden soupis stávajícího majetku a začalo řešení některých problémů z minulého období, např. vyrovnání s Richardem Adamem a předání majetku ARTESu, uhrazení dlužných daní, převedení 5 mobilů do vlastnictví panu Adamovi, splácení půjčky 100.000.—Kč  Milanovi Černohousovi aj.

Kontrolní komise bude kontrolovat ARTES 1x za půl roku s tím, že bude mít průběžně k dispozici všechny materiály ARTESu. Byl aktualizován seznam členů  ARTESu a dokončena archivace.

Došlo k reorganizaci kanceláří, a to tak, že menší bude sloužit předsedovi a místopředsedovi a z větší vznikla pracovna, spolková a konferenční místnost a redakce webových stránek.

Začaly práce na dramaturgickém plánu na rok 2016, nový Buletin má vyjít do konce března, celkem 2x ročně. (V červenci byl schválen dramaturgický plán na 2.pololetí 2016).

Byly obnoveny kontakty s  Intergramem a SVU, který bude nadále spravovat finance ARTESu. 

Byly schváleny nominace na Senior Prix za ARTES: Karel Gott, Josef Dvořák, Milan Drobný, Luděk Sobota, Hana Talpová nebo Hana Zagorová. Dále bylo rozhodnuto, že cenu ARTESu v rámci udělování cen humoru Vlasty Buriana v květnu předá Václav Junek dlouholetému dramaturgovi ČT Gustavu Oplustilovi. (Za velkého ohlasu byla předána).

V dubnu byl schválen postup vyrovnání dluhu p. Černohouse ve třech splátkách pod dohledem právního zástupce ARTESu.

Samostatně byly a jsou dále řešeny příspěvky na akce podporované ARTESem. Byla přijata zásada, že příspěvek nemůže dostat žádný člen výboru a každá žádost o poskytnutí podpory konkrétnímu pořadateli musí být předem schválena výborem.

Dlouhodobým problémem zůstávaly webové stránky. Dosavadní správce je nebyl schopen aktualizovat a nárokoval si až nehorázné poplatky. Proto byl v červenci pověřen nový administrátor a redaktor webových stránek. Koncem července byla vytvořena jejich nová grafická podoba a obsahové zaměření, stránky byly umístěny na web: zabava-artes.cz. Postupně budou dále rozšiřovány a hlavně aktualizovány.

Vzhledem k nemoci předsedy revizní komise p. Randáčka byl v červenci na tuto funkci (jako zastoupení) přijat Tomáš Spurný, dramaturg a ředitel Divadla U hasičů.

srpen – prosinec 2016

Prioritní pozornost byla na Výboru věnována fungování a posléze schválení Manuálu pro realizaci ekonomických vstupů ARTESu do nabízených projektů. Zjednodušeně o pravidlech poskytování finančních příspěvků na různé umělecké akce jiných subjektů.

Na základě požadavků Intergramu a Svazu výkonných umělců, přes které je financována činnost ARTESu byl vytvořen Manuál, který musí každý pořadatel předem předložit Výboru ARTESu s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na konkrétní akci. V Manuálu je uveden pořadatel akce, způsob financování, odpovědnost za dodržení daňových povinností, plateb Ochrannému svazu autorskému atp., včetně vykázání průběhu a propagace ARTESu po skončení. Po schválení Výborem je teprve poskytnut příspěvek pořadateli. Bylo znovu zdůrazněno, že pořadatelem nemůže být člen Výboru ARTESu a že z příspěvku nesmí být hrazeny žádné honoráře umělců. (Manuál je zveřejněn na webu v části Dokumenty).

Výbor také v srpnu schválil novou podobu webových stránek ARTESu a jejich redakcí pověřil PhDr. Václava Soldáta.

Výbor byl informován a schválil postup přípravy vyhlašování Mistra zábavního umění v říjnu 2016. Přípravu akce zajišťují Václav Junek a Jožka Zeman.

Celý podzim byl věnován zejména přípravě a organizačnímu zabezpečení vyhlášení Mistra zábavního umění, které proběhlo s velkou účastí umělců zábavních žánrů a zájmu medií v říjnu v Divadle U hasičů. (Materiály na webu ARTES, Hlavní stránka, Aktuálně aj.).

Výbor vzal v říjnu na vědomí informaci Jaroslava Suchánka, že jeho spolupráce s ARTESem na programu Vikýř skončí v prosinci. Nadále bude spolupracovat s nakladatelstvím Olympia.

Webové stránky ARTESu zaznamenaly od srpna do konce roku téměř pět  tisíc otevření. Např. v listopadu bylo 87 nových návštěvníků, v prosinci byly různé stránky otevřeny 839x během 233 návštěv (tedy po otevření přečetl zájemce více stránek našeho webu) a každý strávil prohlížením cca 5 minut.

Výbor zorganizoval na závěr roku Den otevřených dveří ARTESu  (viz webové stránky - Aktuálně). Náklady byly hrazeny ze soukromých zdrojů, takže pro ARTES žádné náklady. Je tu zajímavá novinka v kontaktech se členy a příznivci ARTESu

V prosinci se sešla i Revizní komise, která za řízení p. Randáčka projednala a schválila finanční hospodaření ARTESu a plnění rozpočtu za rok 2016.

Na příští rok se chystají za účasti členů Výboru Semináře o zábavním umění.