ARTES

Umělecké sdružení

BULETIN 2016/I

Jak to s ARTESEM začalo, bylo a je

O minulosti a bohužel také o nedávné minulosti ARTESU koluje celá řada zcela zbytečných omylů i polopravd, takže je na místě uvést právě zde krátký přehled historie našeho Uměleckého sdružení – tak, jak byl sestaven ve spolupráci s naším zasloužilým členem Karlem Deylem již v roce 2013 a poté i aktuálně doplněn.

Tak řečený první ARTES vznikl v rámci známých převratných změn tak, jak nim docházelo v dosud u nás neviděné míře kolem roku 1968 – přesněji řečeno 17. května. Tehdy sdružoval kromě výkvětu českého zábavního umění stovky dalších osobností tohoto oboru, především z oblasti artistiky, cirkusů a varieté. Stalo se tak s ohledem na dva základní záměry:  etablovat se jako rovnocenný partner pro tehdy všemocné oficiální státní agentury a zároveň vytvořit novou právní základnu pro do té doby nemyslitelné aktivity svých členů. Včetně cestování za hranice, zajišťování zahraničních angažmá a vlastní agenturní praxe.

Tento ARTES, prohlášený posrpnovým politickým vedením státu za antisocialistickou, protisovětskou a protistátní organizaci, však zanikl již 21. května 1970 rezolutním verdiktem ministerstva vnitra České socialistické republiky, ostatně stejně jako snad všechny podobné výdobytky „Pražského jara“. Jistě netřeba dodávat, že se obětmi tohoto normalizačního diktátu stala celá řada význačných osobností, jimž byly členství a předchozí aktivity v řadách ARTESU vyčítány a škodily celých následujících dvacet let.

Zakladatelé nového ARTESU, sdružení kolem Dr. Jaroslava Olši, podobně využili společenských změn, nastalých v souvislosti s rokem 1989, a do května 1990 původní ARTES obnovili. Pro tuto staronovou organizaci, která měla jedinečnou možnost čerpat ze skvělé tradice, se postupně podařilo zajistit sídlo, legislativní základ a konečně i materiální podmínky. Podobně úspěšně se v té době odvíjela i další činnost této organizace, avšak objektivní souběžný společenský a konečně také legislativní vývoj tento slibný trend značně poznamenal.

K původním sice přibyly nové stovky členů ARTESU, ovšeem jejich významná část brzy zjistila, žerychlý pád do té doby monopolních institucí, které zatím zajišťovaly (ale také střežily) jejich uměleckou činnost, jim umožní postupovat nadále jak bez přispění, tak bez pomoci ARTESU. Což však ve svém výsledku vedlo ke krystalizaci členské základny, ale zároveň k tomu, že se počet těch, kteří měli skutečný zájem o práci v ARTESU, zmenšil na pouhých několik set, především ale skutečně platných osobností. 

ARTES v letech 1992 až 2015 tedy pracoval nikoli jako aktivní produkční element, ale v nejlepším smyslu toho slova sdružoval výhradně ty, kteří měli o členství v jeho řadách důvodný a upřímný zájem. Během této doby se tak kromě průběžné řekněme neexpanzivní činnosti podařilo realizovat celou řadu úspěšných prezentací, které přispěly alespoň k tomu, že se o ARTESU vědělo i v této jinak pro Umělecké sdružení celkem nevýrazné době.

Tento ne právě skvělý způsob bytí ARTESU ukončila až mimořádná valná hromada, svolaná na 25. listopad 2015. Jejím verdiktem vznikl po řádné volbě nový výbor, jenž se se dal do práce okamžitě poté, navíc se zřejmým výsledkem.

Umělecké sdružení ARTES totiž velmi rychle upravilo své do té doby ne právě příkladné vztahy s ostatními subjekty SVU a především s jemu nadřízenými organizacemi – včetně dohody, že také ekonomická praxe bude i nadále přímo dozorována pracovníky SVU. Legalita hospodaření ARTESU s jemu svěřenými finančními prostředky je tak jednoznačně zajištěna.

Tak jak se výbor zavázal v textu oficiálního Programového prohlášení ARTRESU (které také najdete na stránkách toho buletinu), byly nejpozději do vydání tohoto dokumentu instalovány nové platné stanovy, byl revidován seznam řádných členů ARTESU, byly zřízeny webové stránky a revitalizována elektronická informační síť ARTESU - ta kromě uspokojování potřeb běžného provozu sdružení slouží jako prostředek pro nový a zároveň závazný systém vzájemné komunikace členů Výboru a členů ARTESU vůbec.Mimo to byly nově upraveny prostory sídla ARTESU v budově na Senovážném náměstí a stejně tak i stanovena pravidla jednání Výboru, i kontaktů s členstvem a veřejností. 

Veškeré aktivity ARTESU navenek podléhají řádně Výborem schválenému Dramaturgickému plánu, jenž jediný určuje, čím se bude Umělecké sdružení zabývat, jak se bude prezentovat a na které promo projekty bude v dohledné době přispívat. Praxe ARTESU je tak jednoznačně transparentní a odpovídá požadavkům, kladeným na ni nadřízeným Sdružením výkonných umělců.

Existence i vize a zejména další rozvoj našeho Uměleckého sdružení jsou tak bezpečně zajištěny na dlouhou dobu dopředu.

 

 

Předsedové ARTESU

  • Jiří Popper             1968
  • Karel Vlach            1968 - 1970
  • Naďa Urbánková  1990
  • Eduard Hrubeš      1990 - 1992
  • Jiří Vala                 1992 - 1996
  • Dalimil Klapka       1996 - 2014
  • Richard Adam       2014 - 2015
  • Václav Junek         2015

Programové prohlášení ARTESU

Změníme strukturu kanceláří – tak, aby vznikla zasedací, spolková a konferenční místnost

To se podařilo realizovat beze zbytku do počátku února 2016 – výbor i členové ARTESU mají nyní v budově na Senovážném náměstí k dispozici místnost, vhodnou pro jednání, vybavenou počítači a telefonem, přístupnou kdykoli.

Sestavíme adresář členů ARTESU a budeme jej dále aktualizovat

Aktuální seznam členů Uměleckého sdružení byl dokončen v únoru a je v uvedeném smyslu doplňován.

Zavedeme a budeme dodržovat úřední hodiny

Každé pondělí (není-li uznaným svátkem) je v kanceláři ARTESU k dispozici mezi 08.00 až 16.00 předseda, nebo místopředseda.

Zavedeme aktivní vnitřní komunikaci mezi členy Výboru především elektronickou cestou

Kompletní adresář členů Výboru slouží k operativnímu elektronickému kontaktu, který byl sestaven okamžitě, urychluje zkvalitňuje jednání mezi řádnými zasedáními.

Budou instalovány a dále vedeny oficiální webové stránky ARTESU

Tyto stránky jsou již před dokončením a budou spuštěny v červnu 2016.

Bude sestaven Dramaturgický plán ARTESU

Plán, který je zveřejněn v tomto buletinu, byl schválen Výborem v únoru 2016 a je aktualizován.

ARTES bude usilovat o nejlepší spolupráci se všemi profesními organizacemi SVU

Jak již uvedeno jinde v tomto buletinu, od prosince 2016 se dařilo najít již téměř ztracenou společnou řeč s ostatními profesními organizacemi i s dalšími institucemi i platnými autoritami do té míry, že Umělecké sdružení ARTES je opět platným členem SVU.

Členové ARTESU a jeho nového Výboru

Podle posledního sčítání, které probíhalo podle Programového prohlášení ARTESU neprodleně od počátku působení nového výboru, má Umělecké sdružení k 1. březnu 2016 tři sta padesát tři aktivních členů ze všech oblastí zábavního umění. Přirozeně, že počítáme s dalším rozšiřováním tohoto počtu a zejména s průběžným omlazováním naší členské základny.

Výbor Uměleckého sdružení ARTES, který vzešel z řádných voleb, realizovaných v rámci Valné hromady dne 25. listopadu 2016, pracuje v tomto složení:

Josef Zeman                   místopředseda
Václav Junek                  předseda

Členové:

Mgr. Dalimil Klapka
Jaroslav Suchánek
PhDr. Václav Soldát
Mgr. Dana Chytilová
Dana Černohousová
Mgr. Stanislav Hložek
Jiří Helekal

Revizní komise:

Jaroslav Randáček               předseda
Karel Bláha
Jiří Škvára

Dramaturgický plán ARTESU pro rok 2016

Projekty, jejichž prostřednictvím se ARTES prezentuje především:

Mistr zábavního umění

Mediálně široce využitý gala program, připravený na 16. října 2016 v Divadle U hasičů, v jehož rámci budou uděleny čestné ceny ARTESU deseti významným osobnostem ze všech oborů českého zábavního umění.


Cena humoru za rok 2015

Společenský galaprogram Společnosti Vlasty Buriana. ARTES udělí při této příležitosti čestnou cenu za celoživotní práci v oblasti zábavního umění Gustavu Oplustilovi.


Vikýř

Navštěvovaný společenský program, pořádaný jednou měsíčně během celého roku vždy jednou měsíčně.


Sešlost

Schůzky přátel zábavního umění, připravené na říjen až prosinec 2016.

 

Projekty, které ARTES podporuje:

Srdce na dlani, Pohodové melodie pro starší a pokročilé, Možná přijde i Kristián,

To jsou naše melodie. Život je kabaret, Natura Viva, Helekal family,

Pějme píseň dokola, Procházka operetními melodiemi, Jedeme k vám,

Stará láska nerezaví, Laskavá ohlédnutí, My Prahu nedáme, Země živitelka 2016,

Jarní a podzimní škola magie,Zpívání u vánočního stromu, akce Konzervatoře Jaroslava Ježka.

 

Tento plán bude jistě doplňován a příležitostně aktualizován.

Přirozeně, že i nadále počítáme se spoluprací s médii (rozhlasovými a televizními stanicemi i tiskem) a přitom dopředu akceptujeme také další případné reálné návrhy z řad členstva. 

Aktuality

ARTES se v roce 2016 podílí, anebo podporuje zejména následující programy, akce a společenské příležitosti:

19. dubna se konal ve vinárně U Ludmily na Náměstí míru nový VIKÝŘ - vystoupili Standa Hložek a Zuzana Bubílková. Další tyto oblíbené společensko umělecké podvečery ARTESU jsou již připraveny na 17. května a (jubilejní) 21. června, vždy od sedmnácti hodin.

 

CENA HUMORU byla v běhu minulých let udělena SPOLEČNOSTÍ PŘÁTEL VLASTY BURIANA Jiřině Bohdalové, Luďku Sobotovi, Petru Nárožnému a s nimi celé další řadě dalších podobně významných hvězd české jevištní, filmové i televizní zábavy. Fakt že se v divadle Solidarita 22. května konečně dostalo i na našeho zasloužilého člena Gustava Oplustila, zdůraznili jsme tak, že jak rozhodl Výbor, umělecké sdružení mu při téže vrcholné příležitosti věnovalo čestné členství a CENU ARTESU za ROK 2015.

21. září se v 17.00 uskuteční olomouckém sále REDUTA již po páté koncert, nazvaný TO JSOU NAŠE MELODIE. Stejně jako už dříve, také letos v tomto programu vystoupí v doprovodu Orchestru Gustava Broma celá řada našich členů. Tyto již tradiční galavečery jistě jsou předmětem zvýšeného zájmu veřejnosti v místě, avšak také proto, že galavečer vysílá a natáčí Český rozhlas, je vítaná propagace ARTESU.

V říjnu se na palubě botelu ALBATROS můžeme od 16.00 poprvé setkat v rámci dokonale neformálního přátelského setkání. Tato „sešlost“, ostatně uvedená zde již v našem Dramaturgickém plánu, může velmi dobře posloužit nejen k utužení vztahů uvnitř i vně našeho sdružení, ale může se také rozvinout v docela zajímavou tradici. S opakováním SEŠLOSTI se prozatím počítá dál v říjnu až prosinci tohoto roku.

16. října budeme poprvé udělovat ceny MISTRŮ ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ. Jak bylo rovněž uvedeno v Dramaturgickém plánu, základním záměrem tohoto společenského galavečera je poctít hned v několika kategoriích právě ty vynikající umělce, na které soudobá kultura macešsky a zejména neprávem pozapomíná. Tímto večerem, který natočí a poté i odvysílá některá z českých TV, máme v úmyslu založit tradici, která bude ve svém výsledku jak jedinečným zviditelněním ARTESU, tak nejlepší službou zábavnímu umění.

Na konci roku 2016 budou v rámci společenského odpoledne, pořádaného Nadací ŽIVOT UMĚLCE a dalšími důležitými subjekty v kulturním domě na Smíchově, uděleny další SENIOR PRIX jako poděkování za celoživotní uměleckou činnost předním významným seniorům české kultury. Naše Umělecké sdružení pro tento případ deleguje Milana Drobného, Josefa Dvořáka, Luďka Sobotu, Hanu Zagorovou a Karla Gotta.

 

Je přirozené, že jsou kolegové, členové ARTESU i příznivci našeho uměleckého sdružení k účasti na všech těchto akcích zváni - snad kromě SENIOR PRIX, kde je počet diváků omezen. Stačí nechat zprávu s žádostí o příslušné rezervace na níže uvedených kontaktech.

Resumé

Drazí členové, milí kolegové, vážení příznivci a dobré duše ARTESU,

budeme velmi rádi, jestliže Vás všechny předchozí stránky tohoto buletinu přinejmenším potěšily – třeba už proto, že z nich docela jasně vyplývá, že ARTES žije. Ale nejen to: také že naše Umělecké sdružení má jasno v tom, co dál, že máme své plány a také že je dovedeme do konce, přitom přehledně, v naprostém pořádku a s úspěchem, který tolik potřebujeme.

Chceme využívat nových nápadů, opravdu pracovat a uvítat mezi námi co možná nejvíc nových členů, kteří budou ARTESU co k čemu. Jsme otevření a pro vážné zájemci kdykoli k dispozici na níže uvedených kontaktech. Pracujte s námi, poraďte nám v pravý čas a buďte s naším ARTESEM společně úspěšní.

                Josef Zeman                                                                      Václav Junek

                        místopředseda a předseda Uměleckého sdružení ARTES

Kontakt

Umělecké sdružení ARTES, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1,
Úřední hodiny v kancelářích číslo 343 a 344 vždy v pondělí (není-li tento den svátkem) 08.00-16.00
Telefon: 739 737 036, záznamník: 224 232 161, mail: artes.sdruzeni@gmail.com