ARTES

Umělecké sdružení

BULETIN 2016/II

Kontakt

Umělecké sdružení ARTES, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1,
Úřední hodiny v kancelářích číslo 343 a 344 vždy v pondělí 08:00-16:00 (není-li tento den svátkem)
Telefon: 739 737 036, záznamník: 224 232 161, mail: artes.sdruzeni@gmail.com

Jak je to s ARTESEM teď

Půlrok od vydání prvního čísla tohoto BULETINU je ten tam a je třeba říci, že tato premiéra svůj hlavní úkol – totižnejsrozumitelněji a v co nejširší míře oslovit jak jen možno široký okruh zainteresovaných zájemců, blízkých i vzdálených kolegů, stejně jako výběr spolupracujících institucí - jednoznačně splnila. ARTES je tady, je o něm hodně co říci a proto, aby se o něm také obecně vědělo i dál, děláme co jen můžeme.

Od listopadu, kdy poslední valná hromada dost významným způsobem naše umělecké sdružení proměnila, až ke dni vydání tohoto nejnovějšího BULETINU uplynulo dokonce nějakých deset měsíců a to je, ale zároveň i není krátká doba. Je sice dost dlouhá na to, aby se alespoň částečně bilancovalo, na konečnou výroční „uzávěrku“, respektive na ponaučení z této bilance, je však zatím očividně brzy. 

Pro příklad si řekněme něco o CENĚ ARTESU 2016.

Byla to populární a po svých předchozích četných opakováních také bohatě a nanejvýš zajímavě navštívená akce, realizovaná 23. května 2016 v divadle Manave Vršovicích. Jestliže jejím hlavním meritem bylo udělení CENY HUMORU k devadesátinám jedinečného scénáristy, pamětníka, spisovatele, autora a na slovo vzatého znalce té nejkvalitnější české zábavy Gustava Oplustila z rukou Pavla Holíka, předsedy SPOLEČNOSTI VLASTY BURIANA, souběžný akt udělení CENY ARTESU za rok 2016 témuž jubilantovi ARTESEM  byl zcela na místě.  

Podařilo se totiž uvést ARTES v nejlepším světle a konec konců také v opravdu slušné společnosti. O nezanedbatelném ohlasu v médiích už vůbec nemluvě. Takže lze mít důvodně za to, že tyto a podobné aktivity ARTESU mají jak své opodstatnění, tak přinášejí právě ten efekt, který jsme si uložili vytvářet v rámci Programového prohlášení ARTESU, s nímž jsme v prosinci loňského roku kolektivně začínali znovu.

Už teď je zřejmé, že – nenastanou-li například v oblasti realizační praxe SPOLEČNOSTI VLASTY BURIANA změny – udělí naše umělecké sdružení za podobných pozitivních okolností CENU ARTESU rovněž v roce 2017.

Některé položky Dramaturgického plánu ARTESU pro rok 2016, jednoho
z nepochybných fundamentů aktivit sdružení, se podařily, některé byly zrušeny, jiné naopak vznikly, anebo vznikají. Tak už to chodí a můžeme být jen rádi, že tento plán není, jak je zřejmé, jen neživý list papíru, nýbrž živoucí instrument, nezbytný pro naši práci.

Co se ale bez všech pochyb vysloveně povedlo, je tradiční VIKÝŘ Jaroslava Suchánka.

Kolega Suchánek totiž s energií a nadšením jemu vlastními v běhu úvodního půlroku připravil a hlavně s očividným úspěchem také uvedl v hojně navštívené vinárně U Ludmily na náměstí Míru hned několik pokračování tohoto již mnohaletého seriálu, vždy však s účastí nanejvýš zajímavých hostí a s pozitivní odezvou v médiích. Protože účast například Tomáše Topfera, Zdeňka Trošky, ale třeba Ivety Simonové, Standy Hložka či Jiřího Helekala, současně s jednoznačně pochvalnými články v tisku a s relacemi na Českém rozhlasu Dvojce rozhodně zajímavé jsou.

Netřeba k tomu jistě dodávat, že taková spoluprezentace ARTESU v principu také zde svým výkonem daleko překračuje náklady, spojené s naší spoluúčastí, že se těšíme na slíbená další čtyři podzimní i zimní pokračování a že zároveň přejeme Jaroslavovi, čerstvému osmdesátníkovi, aby jeho energie i nadšení ani nadále neutuchaly.

Podobně zajímavé je to ovšem s MISTREM ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 2016, jehož příprava jde vlastně už teď do finále.

Třebaže tento autorský nápad kolegy Zemana vyhlížel alespoň zprvu jako cosi jednoduchého a snadno realizovatelného, už nejpozději v květnu bylo jasné, že v žádném případě nepůjde o žádnou procházku líbezným růžovým sadem. Ne že by se už teď dostavily jakékoli zásadní komplikace, anebo že by se cokoli nedařilo. Posadit tento program na příslovečné koleje však vyžadovalo kromě běžného zajištění divadla U Hasičů - včetně základních technických podmínek i provozních dohod - naprosto jiný začátek, než je jinak celkem běžné.

Připomeňme si, že meritem projektu je pocta dvanácti umělcům či umělkyním, špičkovým osobnostem českého zábavního umění, formou ceremoniálu udělování CEN MISTRA tohoto umění pro rok, včetně zápisu do Knihy slávy a včetně dekorace pamětními odznaky ARTESU.  

V této chvíli je sestaveno tzv. Kolegium zábavního umění, tedy soubor asi tří stovek osobností vesměs z oboru, které jednak sdělují, jednak sdělí svůj názor na nominace ve zmíněných kategoriích MISTRA, takže konečný výčet skutečných laureátů bude jak reprezentativní, tak - a to především - kvalitní. Kromě toho jsou tito členové Kolegia pozvání k osobní účasti přímo v divadle, takže také publikum, které takto vznikne, bude opravdu stát za to.

ARTES zatím získal pro tento svůj projekt jmenovité záštity INTERGRAMU, z.s., Nadace Život umělce, Sdružení výkonných umělců a Herecké asociace. Současně s příslibem představitelů těchto významných institucí (Mgr. Jana Simona, prof. Jiřího Hlaváče, ing. Dagmar Hrčířové, Richarda Rokose a Jiřího Hromady), že se jej aktivně zúčastní. O záštitu Ministerstva kultura ČR, jmenovitě ministra Daniela Hermana je již rovněž požádáno.

Náš MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ má již svůj mediální i promo plán a také televizního partnera, který z představení nejprve bude natáčet a posléze jej i odvysílá v premiéře i v podobně smluvených reprízách. Jevištní i televizní forma MISTRA ZÁBAVNÍHO umění je sice teprve ve stádiu zrodu, musí však dozrát do alespoň základního tvaru nejpozději do začátku letošního září. A to včetně tvorby i výroby všech audiovizuálních příspěvků, předělu, titulkových montáží i prezentací uvedených spolupracujících subjektů.

Pokud jde o strukturu programu, po zmíněném slavnostním ceremoniálu bude následovat nikoli snad zbytečný a drahýraut nýbrž přátelské setkání přítomných, připravené formou klasické číše vína pro všechny pozvané, kolegy a známé. Vznikne tedy výrazná společenská příležitost pro patrně nejsympatičtější část uměleckého oboru působnosti Uměleckého sdružení ARTES a zároveň, jak doufáme, bude založena tradice, která bude pýchou ARTESU i pro další léta.

 

Upřesnění normy poskytování příspěvku akcím, propagujícím ARTES

Všechna vydání ARTESU, související s podporou projektů, které mají naše umělecké sdružení prezentovat vůči širší, umělecké i odborné veřejnosti, stejně jako veškeré ostatní výdaje na podporu akcí a projektů, na jejichž uskutečnění má ARTES zájem, byly a provždy budou realizovány výhradně v mantinelech, daných příslušnou literou platných Stanov. K tomu platí rovněž to, že všechny předmětné částky, je-li o ně řádně požádáno, podléhají schválení Výboru v rámci jeho řádných, anebo mimořádných schůzí.

Rozumělo se k tomu též (a bylo to bez výhrady respektováno), že nikdy nejde o úhradu honorářů a podobných uměleckých vydání, stejně jako že o takový příspěvek rovněž tak nemůže požádat žádný člen Výboru ani dalších orgánů ARTESU.

Konkrétní praxe tohoto procesu byla realizována až dosud tak, že částka, poskytnutá takto určitému projektu Výborem ARTESU, byla zahrnuta do týdenního souboru vydání a teprve po nezbytné konzultaci s SVU proplacena - vždy výhradně právě přes naše konto u Sdružení výkonných umělců, jehož autoritě také v tomto směru, jak je známo, ARTES až na další podléhá.

Jinými slovy: ARTES přinejmenším od poslední valné hromady neuhradil z tomuto uměleckému sdružení udělených prostředků jedinou korunu bez vědomí Výboru a vedení Sdružení vedení umělců, stejně jako bez respektování uvedených zásad. Protože se však přes jeho opakovanou transparentní publikaci vyskytl názor, že tento systém je místy nepřehledný, rozhodli jsme se opustit jeho stávající řekněme liberální formu a přejít na způsob, jakým v podobných záležitostech postupují například Nadace Život umělce, anebo jiné profesní organizace, sdružené v rámci SVU.

Nic z předešlého nebylo ani opuštěno, ani změněno. Již nějakou dobu však platí, že zájemce, který má v úmyslu požádat ARTES o příspěvek na projekt, či aktivity (viz výše), je povinen vyplnit oficiální třístránkový předpis, který obsahuje závazné informace o žádajícím subjektu, o předmětném projektu (název, charakter, čas a místo realizace, obsazení, případně scénář), ekonomickou rozvahu projektu, zdroje jeho financování, výši částky, o kterou žádá a zejména způsob a rozsah spoluprezentace ARTESU, včetně jejich záruk. Teprve když je tento řádně vyplněný formulář (říkejme mu podle jeho titulní strany MANUÁL pro případnou realizaci ekonomických vstupů Us ARTES do nabízených projektů) dodán poštou, anebo (potvrzený) elektronicky, Výbor jej projedná a odpovědně o něm rozhodne.

Nikoli, nejde o zbytečné papírování, i když to tak může vypadat – to je to poslední, co bychom potřebovali. I když ale připustíme, že je nyní předmětný proces zřetelně složitější než kdykoli dosud, má-li se zabránit zbytečným nedorozuměním a vždy lichým fámám, které by mohly ARTESU snadno škodit, jiné cesty, než jakou je ta jinde vcelku ověřená a zažitá, není.

Není třeba planě doufat, naopak – je jisté, že se užívání MANUÁLU osvědčí nejen jako mrtvý (ale zcela nezbytný) účetní a věcný doklad, nýbrž také třeba jako cesta k zásadnímu vyjasnění vzájemných vztahů mezi ARTESEM a všemi, kteří mají zájem o jeho materiální přispění.

Webové stránky ARTESU

Názory na to, zda jsou webové stránky úhelným kamenem existence všech myslitelných moderních organizací, institucí a spolků, anebo ne, se mohou různit. Přitom je to pochopitelné, každá doba chce své – svět ovšem fungoval i před webem a rozhodně se nezbořil. Protože však byl imperativ transparentnosti, veřejného přehledu aktivit, srozumitelnosti a konečně i vstupu do světa elektronických médií vždy nasnadě, usilovali jsme také o vlastní webové stránky se stejnou vůlí jako celý civilizovaný zbytek planety. 

Tomu, proč se o našich webových stránkách nyní nijak zvlášť neví, je však třeba rozumět: rodily se složitě a hlavně snad až příliš dlouho. Takže je vcelku přirozené, že ačkoli fungují už nějakou dobu, leckdo se po nich ptá, přitom často ne zrovna jako přítel ARTESU.

Aby tedy bylo jednou provždy jasno: již koncem jara tohoto roku byl redakcí našich webových stránek pověřen Dr. Václav Soldát, léty osvědčená autorita v našem oboru a osobnost, odpovědná za jejich úspěch, kvalitu a konečně i požadovaný efekt. Gestorem těchto webových stránek je místopředseda Artesu Josef Zeman a jejich Administrátorem i technickým zabezpečovatelem Roman Belčev. Redakce stránek sídlí v místnosti číslo 343 ve známé budově na Senovážném náměstí.

Platí tak, že webové stránky publikují nejen základní dokumenty ARTESU, ale také informace o činnosti našeho uměleckého sdružení, aktuální oficiální informace a také zprávy o chystaných projektech. Jsou tak svého druhu úřední deskou – zcela ve smyslu výše uvedeného obecného, především ale naprosto soudobého zadání.

Je tedy na každém, má-li o ARTES skutečný zájem, aby si našel na Googlu či jiném vyhledávači adresu „zabava-artes.cz“ a pak se dál našimi stránkami už buď jen kochal, anebo se mu nelíbily, to pochopitelně jak kdo a také jak komu.

Přitom ale ani tohle není zdaleka všechno, protože nemají-li být naše webové stránky mrtvé, bez chuti či zápachu, anebo jen a jen zbytečně formální, rozhodně by se měly stát předmětem zájmu co nejširšího – lhostejno zda z řad členů Výboru ARTESU, členů řadových, anebo mnohem širšího pléna. Jako jsou totiž již nyní zmíněnou úřední deskou, nezbytně se totiž musejí stát doslova výkladní skříní uměleckého sdružení. Expozicí, jejímž prostřednictvím budou stále noví přispěvatelé prezentovat jak vlastní práci, úspěchy či záměry, tak i svoje připomínky a možná i kritiku práce ARTESU, když už ne pozitivní návrhy na její doplnění, rozšíření a další celkové vylepšení.

Ptáte-li se jak tohle všechno udělat a zařídit, odpověď je krátká a prostá. Stačí se spojit s doktorem Soldátem na mailu „vaclav.soldat@volny.cz“ a on nejenže bude rád, ale především poradí, řekne co a jak a se všemi případnými zájemci domluví detaily publikace jejich příspěvků.

Co však právě řečené znamená v konkrétní praxi: tvrdíte-li, že nevíte o ARTESU nic, najděte si naše webové stránky a vaše zvědavost bude jistě uspokojena v míře zcela soudobé.

Tedy ještě jednou:                                                                  zabava-artes.cz

ARTES v televizi

Jenom během posledního roku byla celá řada audiovizuálních snímků, natočených postupně mezi lety 1999 až 2015 buď přímo ARTESEM, anebo z popudu našeho uměleckého sdružení, opakovaně k vidění v rámci vysílání CS FILMU, TV REGINA, dokonce ČT ART, a – proč to nepřiznat - také sice profánního, nicméně sledovaného ŠLÁGR TV. Přitom z těchto titulů, pořízených vždy v rámci akcí ARTESU, stále vítězí dnes už klasická ZLATÁ PLATINA, natočená roku 1999 ve Velkém sále Lucerny – ta je konec konců uvedena i v reprezentativním výběru Čs. Filmového archivu. Kromě toho, že všechny tyto snímky jedinečným způsobem připomínajířadu umělců, kteří už nikdy neopustí Zlatý fond české kultury, podařilo se tak ARTESU uchovat především jejich umění a výkony v dokonalé technické kvalitě. O doslova statisících diváků, kteří díky těmto prezentacím také vědí co to je ARTES, už vůbec nemluvě.

To vše bylo jistě nákladné, dá se však říci, že praxe dlouholetého výkonného tajemníka a předchozího předsedy ARTESU Richarda Adama byla správná. Neměli bychom se nad touto výzvou alespoň zamyslet?   

Aktuality

V úterý 20. září 2016 uvede Jaroslav Suchánek v 18.00 na jevišti vinárny U Ludmily na náměstí Míru první z tematické řady podzimního běhu svých populárních VIKÝŘŮ. Další vždy původní večery připravuje na 18. října, 22. listopadu a 20. prosince, jistěže tohoto roku.

Dalimil Klapka chystá již na letošní podzim cyklus uměleckých one-man-show, v jejichž rámci nabídne pod souborným názvem  JAK SI TO PAMATUJU JÁ nejširšímu publiku jedinečná vyprávění, skvělé monology i tolik populární vlastní imitace umělců a osobností známých i pozapomínaných.

Mgr. Stanislav Hložek připravuje na příští rok prezentaci ARTESU v souvislosti s exportními aktivitami Ministerstva zahraničí ČR. Mohla by to být nanejvýš zajímavá příležitost jak pro členy ARTESU, tak pro umělce, vystupující zatímmimo toto umělecké sdružení.

V pondělí 3. října 2016 zahájí Dr. Václav Soldát od 16.00 v Klubu MAT (Karlovo náměstí číslo 19, respektive roh Karlova náměstí a ulice Odborů) první SEŠLOST. Tedy zábavný program a současně příležitost pro členy i příznivce našeho uměleckého sdružení potkávat se v rámci takto vznikajícího KLUBU ARTESU tamtéž každé první pondělí v měsíci. 

Na konci roku 2016 budou v rámci společenského odpoledne, pořádaného Nadací ŽIVOT UMĚLCE a dalšími důležitými subjekty v kulturním domě na Smíchově, uděleny další ceny SENIOR PRIX jako poděkování za celoživotní uměleckou činnost předním významným seniorům české kultury. Naše Umělecké sdružení pro tento případ deleguje Milana Drobného, Josefa Dvořáka, Luďka Sobotua Hanu Zagorovou.

Jistě netřeba dodávat, žekolegové, členové ARTESU i příznivci našeho uměleckého sdružení jsou k účasti na všech těchto, ale i četných dalších akcích vřelezváni - snad kromě SENIOR PRIX, kde je počet diváků přirozeně omezen. Stačí nechat zprávu s žádostí o příslušné rezervace na kontaktech, uvedených na úvodní straně tohoto BULETINU.

 

Ještě něco k Mistrovi zábavního umění

Dopis, který zde uvádíme, byl a stále průběžně je rozesílán členům Kolegia, o kterém zde již bylo hovořeno. Pokud bude mít kterýkoli z čtenářů BULETINU zájem zúčastnit se také touto cestou předmětného projektu, může tak učinit prostým vyplněním připojených kolonek a jejich odesláním na adresu ARTESU ve smyslu následujícího textu: 

 

Naše umělecké sdružení má v úmyslu poctít dne 16. října na jevišti divadla U Hasičů formou společenského galavečera umělce a další osobnosti z oblasti zejména v poslední době neprávem opomíjeného českého zábavního umění čestným titulem Mistr. Protože chceme být i v této věci naprosto objektivní a též proto, že jste pro nás v daném směru významnou autoritou, dovolujeme obrátit se na Vás s prosbou o Váš názor. Budeme Vám vděčni, jestliže se uvolíte nominovat osobnost, o které jste přesvědčeni, že jí titul Mistr zábavního umění pro rok 2016 přináleží a to v kategoriích:

 

Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skladatel, Hudební aranžér/dirigent, Textař/textařka, Scénárista/režisér, Kandidát Síně slávy ARTESU a Entertainer roku.

 

Pokud budete ochoten/ochotna se vyjádřit, učiňte tak, prosíme, formou zpětného sdělení Vašich návrhů mailem, anebo poštou do 15. září 2016. Zároveň Vás ujišťujeme, že tato pomoc je, bude a zůstane naprosto anonymní a že jí nebude zneužito žádným způsobem, například k propagaci našeho projektu. V případě, že to bude nezbytné, rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dílčí otázky na našich kontaktech.