BULETIN Knihovny II/2020 - duben(7)

BULETIN ARTESU a jeho Knihovny a Studovny

Vydává a rozšiřuje Umělecké sdružení ARTES jako informativní tisk pro uzavřený okruh zájemců.

Součástí tohoto BULETINU 2020/2 (7) je Katalog publikací a další nabídky KaS, který najdou vážní zájemci na webových stránkách artes.zabava.cz

Vážení kolegové, přátelé ARTESU a přátelé vůbec, oslovujeme Vás oproti kdykoli předtím v době, která jistě zasáhla každého z nás. Ale už proto, že všechno zlé jednou skončí, je třeba rozhlédnout se a říci si už teď, jak se věci kolem skutečně mají. A jedině tak uvážit vše další v potřebě další dělné práce co možná bez sentimentu. Máme-li se kudy a jak dál vydat správě a jedině reálným směrem.

Uvítali jsme, že ani INTERGRAM, ale ani NADACE ŽIVOT UMĚLCE a SDRUŽENÍ VÝKONNÝCH UMĚLCŮ - jinak respektované subjekty, s nimž ARTES spolupracuje a cítí se být s nimi svázán - ani v kritických okamžicích, které něco takového účelově nabízely, nepodlehly laciným svodům. Tedy že neohrozily vlastní váhu či pozice a zůstaly věrné zásadám a cílům, pro které prapůvodně vznikly. Je tedy možné říci, že máme už pro nejbližší dobu věru významný počinek a také jistotu správného příštího nasměrování.

Pokud jde o ARTES jako takový, lze očekávat, že – až ta chvíle nastane – rovněž my budeme na vše další dobře připraveni. Nejen proto, co všechno jsme absolvovali v minulých ne právě pěkných týdnech, ale i vůbec.

Je sice nabíledni, že bylo třeba pozastavit aktivity Klubu přátel zábavního umění, stejně jako seriál Setkání s Mistry, Večery pro seniory, Čtvrtletníky v Malostranské besedě, Letní zahradní slavnosti a další podobné projekty, postavené především na živém kontaktu s publikem. Nejde však o žádné příslovečné pozastavení do vytracena v místním tolik oblíbeném stylu, avšak o zcela racionální záměr realizovat je, jakmile to bude možné. Tedy v každém případě ještě letos.  

Dejme tomu, že se také Knihovna a Studovna ARTESU svých návštěvníků teprve dočeká. Zůstali jsme však ve stálém kontakty s členy Kolegia zábavního umění, také Webové stránky ARTESU fungují a je o ně zájem. Nemluvě o kanceláři Uměleckého sdružení, která byla v aktivním provozu, i když bylo kolem dokola nejhůř. Stejně jako máme nyní v úmyslu – pokud se podaří uspět v tomu příslušných jednáních s INTGERGRAMEM, z.s. - oslovit již v těchto dnech přátele zábavního umění ZPÍVÁNÍM POD BALKONEM. Jinak volným seriálem s příhodným všeříkajícím podtitulem SENIOŘI SENIORŮM.

Co přitom spatřujeme jako neméně důležité, je stálá ediční činnost ARTESU, o níž Vás informujeme na jiné místě tohoto BULETOINU. Prakticky stejně je tomu ovšem s již tradičním rozsvěcováním Vánočních stromů zábavního umění a se stále navštěvovanějšími Vánocemi ARTESU. Nemluvě o už vůbec o v pořadí již pátém, tedy mile jubilejním ročníku Mistra zábavního umění 2020. Tzv. první výzvou byli ostatně členové Kolegia již osloveni. Mistr sice dozná vpravdě zásadních změn jak co do své podoby, náplně a zejména konečné skladby spolupořádajících subjektů, ale konat se dozajista bude. Především jako další skutečně významné ocenění a zároveň propagace zábavního umění.

Konečně ani ARTES a jeho Knihovnu, jmenovití podporovatele a propagátory zábavního umění, koronavirus nakonec nesklátil. Proto kromě všeho, co nyní chystáme, budete stále mít k dispozici také Knihovnu a její sbírky. Takže, než se k nám případně vydáte, postačí Vám informovat se přímo v ARTESU, nebo na webových stránkách artes.zabava.cz

Na Vás všechny se nyní těšíme jako na naše příští hosty a návštěvníky docela stejně, jako tomu bývalo kdykoli dříve.

 

Přehled knižních titulů dosud vydaných v rámci ediční činnosti Knihovny ARTESU

Richard Adam: Zpěvák se zvláštním posláním nebo špion s podmanivým hlasem?
Dalimil Klapka: Jak si to pamatuju já
Kolektiv: Zlatý buletin 2013
Richard Adam: Staré lásky opravdu nerezoví, Celý život s písničkou
Václav Junek: Umřít pro film?
Kolektiv: Zábavní umění a jeho Mistři
Václav Soldát: Tvůrci zábavy

Buletin Knihovny a Studovny: ARTESU 2019/1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

 

Na čem se dnes v Knihovně pracuje a co chystá dál

O záměru, přípravách a konečně i o úmyslech, které má ARTES se Zlatou knihou zábavního umění, jsme Vás vcelku podrobně informovali už v předešlém čísle tohoto BULETINU. Takže nyní zbývá v tomto směru dodat jen několik dalších s tímto titulem souvisejících informací. Opakujme však znovu, že jde o svým způsobem stěžejní dílo stávající artesovsé edice, ne-li o titul dokonce svým způsobem zlomový minimálně v rámci české knižní nabídky vůbec. Autor tohoto záměru, Jožka Zeman, a skupina aktivních duší, které kolem sebe seskupil, si totiž v rámci této knihy vytkli věru důstojný a k tomu poměrně vysoký cíl: totiž nejen uctít řekněme klasické velikány zábavního umění, nýbrž především prezentovat současné zainteresované veřejnosti, že nejen odkaz jich samotných, ale tento žánr vůbec stále žijí. A jí mají nejen až dosud, ale především dnes co říci a hlavně dát.

K tomu však můžeme ještě jaksi navíc a s nikterak zbytečně zakrývaným potěšením dodat, že běh prací na knize nezastavila žádná aktuální omezení a že také Tomáš Hejna pracuje na její redakci bez ustání. Je proto důvodně možné očekávat, že Nakladatelství OLYMPIA, jinak jeden z kolektivních členů ARTRESU, úkol, jehož se podjalo, také splní. Díky čemuž se první veřejná prezentace Zlaté knihy stane v říjnu tohoto roku právě tou událostí, respektive významnou součástí MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 2020, jak s ní vždy bylo a stále je počítáno.

V rámci tohoto BULETINU, jako vždy programově věnovaného především ediční činnosti v oblasti zábavního umění vůbec, je však třeba rovněž uvést, že se letos dočkáme ještě jednoho a k tomu přinejmenším podobně významného vydavatelského počinu. V tomto případě zejména autorského. Protože Steve L. Lichtag, kromě mnohého jiného také aktivní člen výboru ARTESU, potom, co se bezpečně uvedl mezi žijící literární klasiky svými stále hledanými tituly Čekání na bílou smrt a Tanec modrých andělů nyní připravuje svou v pořadí již třetí důležitou knihu.

Její konkrétní název není dosud znám a ARTES se na jejím vydání přímo nepodílí. Ale už vzhledem ke všemu, co má tento autor až dosud za sebou, můžeme s dopředných uspokojením čekat, že se při jejím čtení dozvíme opravdu hodně také o zábavním umění, podobně jako o mnohém, čím si Lichtag v tomto ranku prošel.

Zábavní umění i ARTES a jeho Knihovna musejí žít s rouškou. Ale žijí!

Doslova všechno, čím jsme nyní obklopeni, je pro podstatnou část lidstva přinejmenším hodně složité. A působí nám starosti a zjevné komplikace, jaké jsme znali ještě dejme tomu do loňských Vánoc nanejvýš z doslechu. To se můžeme dočíst na stránkách doslova všech existujících periodik, je to právem velké téma podobně vyčerpávajícího výčtu zpravodajských relací, ale je tomu tak i bez toho. Stejně je však možné hovořit o vyslovených škodách, které zatím stačily postihnout také velkou většinu obyvatel naší republiky – lhostejno, zda aktivních, nebo jen řekněme sekundárně zasažených. Zejména z hlediska čtenářů tohoto BULETINU je na tom všem ovšem těžké ještě něco jaksi navíc.

Již klasik praví, že mezi zbraněmi Múzy mlčí, avšak nemýlil by se, pokud by nebyl podobně skeptický při připomenutí údělu současných umělců a všeho, co by rádi vytvářeli. Jistě jde o mnohem širší téma a také proto zmíníme na těchto stránkách jen dva aspekty dopadu této celosvětové pohromy na zábavní. Přitom, a na to buďme právem pyšní, ty naopak tentokrát jaksi přece jen šťastnější.

Přinejmenším sympatické totiž je, že jak INTERGRAM, tak NADACE ŽIVOT UMĚLCE a SDRUŽENÍ VÝKONNÝCH UMĚLCŮ, i teď našly cestu ke svým řadovým členům. A řekněme rovnou, že zejména k těm nejpotřebnějším z nich. Navíc se tohle daří jako s uděláním právě v době, kdy jiné podobné subjekty ve zřejmé zřejmé snaze zachránit co se dá a hned, právě na tento lidský rozměr současné krize až příliš snadno pozapomínají.

Jinými slovy – na rozdíl od dřívějšího vesměs zbytečně zdlouhavého projednávání prakticky čehokoli, nyní našli představitelé i dělné elementy uvedených subjektů zřetelnou cestu, jak pomoci tam, kde se to právem zdá být nejen zapotřebí, ale především správné. Už za to jim patří nejen hluboký dík, ale také nepokrytý obdiv ARTESU.   

Pokud jde pří o Umělecké sdružení ARTES přímo, je vcelku přirozené, že ani naše aktuální situace vůbec není jednoduchá, natožpak kdovíjak úsměvná. O mnohém, co zamýšlíme, a co bude zřejmě z těchto plánů nezbytné naopak opustit, bylo hovořeno již v úvodu tohoto BULETINU. Zde je však třeba jedním dechem dodat a navíc na tomto místě také zdůraznit, že ať se budou veškeré naše další věci ubírat směry možná nyní netušenými, budeme tu stále. A pořád budeme pracovat na tom, abychom udrželi skutečně kvalitní zábavní umění i při životě. Avšak nejen to – abychom tento žánr dál pomáhali rozvíjet vším, co dovedeme, a tak i nadále dopomáhali k obohacování české národní kultury a jejímu dalšímu životu. Nejen po koronaviru – vůbec.

A ne jen podle suché litery Stanov ARTESU, ale jednoduše proto, že s tímto cílem stojíme, padáme i žijeme. ARTES, zábavní umění a jeho lidé tady totiž pořád jsou. Sice schopní obětí, avšak dělní, vědomí si svých povinností a stále živí.

Josef Zeman prezident Kolegia zábavního umění a místopředseda ARTESU

Václav Junek předseda Uměleckého sdružení ARTES

PhDr. Václav Soldát kurátor audiovizuálních a elektronických sbírek  

Umělecké sdružení ARTES

 

110 00 Praha 1,
Senovážné náměstí 23,
602 510 228, 739 737 036,
artes.sdruzeni@gmail.com
http://facebook.com/ZabavaArtes