ARTES

Umělecké sdružení

Buletin Knihovny V. - prosinec 2019

 

 

BULETIN

 Knihovny a Studovny ARTESU

(20. prosince 2019)  

 

Vydává a rozšiřuje Umělecké sdružení ARTES

jako informativní tisk pro uzavřený okruh zájemců.

Součástí tohoto BULETINU 2019/V

je též Katalog publikací, které věnoval Knihovně a Studovně ARTESU

pan Petr Žantovský

  

Vážení kolegové, přátelé ARTESU a jeho, tedy i Vaší KNIHOVNY,

 od chvíle, kdy jsme Vás v polovině května tohoto roku oslovili třetím Buletinem naší společné Knihovny, uběhlo mnoho vody (mnohde dokonce doslova) a Vám i nám se toho jistě přihodilo hodně. Naznačené zdržení ale vůbec nenastalo například z naší lenosti, protože tento, v pořadí již čtvrtý informační Buletin vydáváme až nyní, tedy v polovině září 2019, po opravdu zralé úvaze. Stačí naznačit: jistě si dovedete představit marnost, s jakou bychom Vás oslovovali v právě uplynulých horkých letních měsících, a tomu jsme oním záměrným prodlením snad zabránili.

Jinak však zůstalo hodně při starém - Knihovna a Studovna ARTESU (zde všude dále již jen KSA) je zřizována a také řádně funguje podle vlastních Stanov a podle Stanov ARTESU. Disponujeme stále se utěšeně rozrůstajícím fotoarchivem a podobně zavedenou kolekci zvukových i obrazových nosičů. Protože ale tištěné slovo pořád zůstává tištěným slovem, KSA může nabídnout opravdu zajímavý výběr právě takových sbírek. Ty sestávají dílem z původních osobních kolekcí, anebo jejich částí, dílem z příležitostného účelového nákupu. Zejména se ovšem těší darům členů Kolegia, ARTESU i dalších osob a spřátelených institucí – to vše jistě také díky jmenovitým materiálním příspěvkům Nadace Život umělce a Sdružení výkonných umělců (přesně podle litery podle dohod, které ARTES s těmito váženými subjekty má).

Stále tedy platí, že základním posláním Knihovny je soustředit dostupné maximum všech literárních, jiných tištěných a také audiovizuálních materiálů, čitelně spojených se zábavním uměním. Proto, aby toto bohatství zůstalo zachováno a také se dál rozmnožovalo pro potřeby všech, kteří buď mají o tento žánr prostý lidský zájem, anebo se v něm dokonce chystají odborně bádat.

Knihovně a Studovna ARTESU se daří, je navštěvovaná a třeba už samotný počet výpůjček svědčí o zájmu, jemuž se očividně těší. Podobně se povedla přímá spolupráce s Hereckým domem VIKTRORKA, od níž jsme si po právu slibovali jak další rozšíření působnosti jak KSA, tak okruhu zasvěcených, povolaných a zejména cenných zájemců o její nabídku. 

Také tentokrát pro Vás přikládáme informaci o přírůstcích KSA, přičemž je zřejmé, že přehled celého stávajícího fundusu Knihovny a Studovny ARTESU podobně snadno naleznete na webových stránkách www.artes.zabava.cz

Jedním slovem - základní záměr, s nímž jsme Knihovnu v zimě 2018/2019 připravovali, dávali dohromady a pak i otevřeli, se podařil a výsledek, k němuž se ARTES společně s dalšími partnery dopracoval, se zdá být zřetelně co k čemu.

Přesněji řečeno: Knihovna velmi dobře slouží, je žádaná, lze ji brát vážně, ale především je co k čemu právě tomu zábavnímu umění, pro které prapůvodně vznikla, přičemž u toho všeho také jistě ještě hodně dlouho zůstane.  

Přehled knžních titulů dosud vydaných v rámci ediční činnosti Knihovny ARTESU a Mistra zábavního umění

Richard Adam: Zpěvák se zvláštním posláním nebo špion s podmanivým hlasem?

Dalimil Klapka: Jak si to pamatuju já

Kolektiv: Zlatý buletin 2013

Richard Adam: Staré lásky opravdu nerezové, Celý život s písničkou

Václav Junek: Umřít pro film?

Kolektiv: Zábavní umění a jeho Mistři

Václav Soldát: Tvůrci zábavy

Buletin Knihovny a Studovny: ARTESU 2019/1, 2, 3, 4

Co v rámci této edice chystáme dál?

Především: v rámci ediční činnosti ARTESU reagujeme na aktuální podněty stejně jako na okamžité potřeby zábavního umění, takže není dost dobře možné říci, co přesně budeme vydávat například za dva roky. Bude toho jistě víc a nějakou představu o tom co, jak a třeba i kdy přece jen máme už teď – i když realita může být nakonec jiná. Přesto ale můžeme hovořit už dnes dokonce o dvou položkách, které jsou takříkajíc ve vážném jednání.

První je ryze osobní práce režiséra a producenta Tomáše Magnuska, který má poprvé v úmyslu předstoupit před čtenářskou veřejnost s vyprávěním o svých aktivitách, jimiž dosud tak významně poznamenal obor, v němž beze všeho sporu a jistě také zcela jednoznačně vyniká. Je sice zřejmě, že by tento autor měl mít se zřetelem na svůj relativně nevysoký věk na jakékoli vzpomínání stále ještě dost času, můžeme si však být na druhé straně jisti, že je to právě on, kdo má vskutku hodně co říci k peripetiím žánru zábavního umění, jak se komplikovaně a k tomu zpravidla vždy za značně složitých podmínek odvíjely v běhu posledních řekněme dvaceti let. Magnuskova kniha vyjde v již zavedené spolupráci ARTESUNakladatelstvím OLYMPIA napřesrok. Již nyní je ale jisté, že ji uvítají nejen příznivci ne-li přímo sběratelé autentických uměleckých biografií, především však překvapí ty, jichž se na svých stránkách dotkne takříkajíc přímo. A k tomu ve zcela srozumitelných souvislostech. Zároveň ovšem včetně uvedení faktů, jež ve svém souboru umožní čtenáři docela poprvé správně nahlédnout hodně z toho, nad čím (nejen) v oblasti zábavního umění vrtěl hlavou, ne-li dokonce žasl v posledním čase.  

Druhým, ale jistě neméně atraktivním i slibným literárním projektem ARTESU a OLYMPIE je titul, o němž jednáme se Steve L. Lichtagem. Rovněž režisérem i producentem, také ovšem úspěšným fotografem mořských hlubin včetně žraloků i velryb a vůbec nadšeným lovcem zážitků zpravidla věru nevšedních. Tak, jak k nim přišel v rámci celého svého mimořádně pohnutého dosavadního života na moři, na souši i ve vzduchu.

Pokud k vydání této zatím poslední Lichtagovy knihy dojde, stane se tak rovněž již v dohledné době.        

ARTES a jeho Knihovna jsou poctěni významným darem pana Petra Žantovského

Dnešní tzv. postmoderní doba nedaruje nikomu z nás nic zadarmo. Tam tomu je, je to její stigma a jako takovou ji zpravidla přijímáme. O to zřejměji ovšem překvapí, pokud se případně setkáme s pravým opakem. Respektive s darem, navíc značně rozsáhlým, především ale věnovaným beze všech dopředných podmínek i vymezení a zejména gratis. Jak se stalo v případě pana doc. Mgr. Petra Žantovského, Ph.D. a jak s ním na to téma hovořil Dr. Václav Soldát: 

Petr Žantovský je člověk mnoha talentů a tím i profesí: novinář, publicista, spisovatel, básník, textař populární hudby, komentátor, vysokoškolský pedagog, mediální analytik. Od roku 2018 je členem Rady České tiskové kanceláře, v současnosti jejím místopředsedou.

V roce 2017 obdržel od prezidenta republiky vyznamenání Za zásluhy v oblasti kultury a školství 1. stupně.

Vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy a pak další vysoké školství, m. j. také na Slovensku.    V osmdesátých letech publikoval v časopisech Melodie, Amatérská scéna, Tvorba, Akcent a jiných, po roce 1989 byl vedoucím kulturní rubriky Práce a týdeníku Reportér.

Skoro deset let stál v čele nakladatelských podniků, nejprve od roku 1994 nakladatelství Melantrich a pak, od roku 1997, Votobia Praha. Po roce 2003 působil v akademické sféře, nejprve na univerzitě Jana Amose Komenského v Praze jako vedoucí Katedry sociální a masové komunikace a dalších vysokých škol u nás i v zahraničí. Nyní vyučuje ekonomickou žurnalistiku na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Bylo by, jak se říká, nošením dříví do lesa vypočítávat všechny jeho činnosti, jejichž společným jmenovatelem byly a jsou masová komunikace a masová média.

Během mnoha let samozřejmě psal, občas i básně (vyšly mu čtyři sbírky a za jednu z nich obdržel cenu Slovenského centra Penklubu), moderoval jak v Českém rozhlasu, tak v České televizi, v letech 2008 až 2012 vlastnil a provozoval Rádio Ethno v Praze a Brně, publikoval řadu knižních rozhovorů s významnými osobnostmi politiky i umění, například s Evou Urbanovou, Václavem Klausem, Milošem Zemanem, Otakarem Vávrou, Janem Potměšilem a dalšími.

Za ta léta připravil řadu publikací z oblasti masmédií i o historických událostech s přesahem do současnosti. Napsal nějaké písňové texty, vydal sbírky esejů, je autorem vysokoškolských skript atd. atd.

Pochopitelně k tomu nasbíral i úctyhodnou sbírku literatury, převážně odborné, ale i spíše publicistického zaměření. A při pravidelném „čištění“ svých knihoven se o některé knihy a sborníky podělil k naší radosti i s Knihovnou a Studovnou ARTESU. Jeho dar je významným obohacením naší dnes už hodně bohaté sbírky věnované umění ve všech podobách a tomu zábavnímu především. Je to, a nadále také bude, zdroj studijního materiálu i   příjemného počtení.

Moc děkujeme!

Něco poznámek k dnes už běžnému životu Knihovny

Řádné vypůjčování jednotlivých položek KSA je bezplatné, stejně jako se ani nadále nekladou žádné meze případným darům ze strany současných i příštích uživatelů Knihovny. Pokud takový zájem bude (jako že s ním dopředu rádi počítáme), stačí opět dát najevo tento milý úmysl kontaktováním Knihovny a ostatní už zařídíme.

Pro to, jak si KSA vede, máme pádný důvod pokračovat v již zavedené praxi přímé spolupráce s INTERGRAMEM, stejně jako zůstaneme v kontaktu s Konfederací umění a kultury, s Nadací Život umělce i se Sdružením výkonných umělců – na tomto poli zejména s Hereckou asociací.

Členové Kolegia zábavního umění i další zájemci, které předem vítáme, budou o chodu Knihovny, o jejích aktivitách a zejména o jejích pravidelných přírůstcích i nadále informováni buď na již vedených webových stránkách, anebo prostřednictvím dalších Buletinů. Pokud však kdokoli z Vás tuto nejlépe míněnou službu z nějakého důvodu odmítne, postačí dát nám to na vědomí opět na uvedených kontaktech a my, ač neradi, vyhovíme.

Těšíme se na Vás jako na vážné zájemce o zábavní umění a ujišťujeme Vás zároveň, že jsou Vám dveře Knihovny a Studovny ARTESU otevřeny každé pondělí (není-li uznaným dnem volna), anebo po předchozí dohodě kdykoli, ale hlavně vždy dokořán!    

 

Josef Zeman                                                Václav Junek

prezident Kolegia zábavního umění    předseda Uměleckého sdružení        a místopředseda ARTESU                                     ARTES        

Dr. Václav Soldát

kurátor audiovizuálních a elektronických sbírek  

 

Umělecké sdružení ARTES,

110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 23, 739 737 036, artes.sdruzeni@gmail.com