ARTES

Umělecké sdružení

Příspěvky na akce

Zájemce, který má v úmyslu požádat ARTES o příspěvek na projekt, či aktivity (podrobněji viz Buletin II), je povinen vyplnit oficiální třístránkový předpis, který obsahuje závazné informace o žádajícím subjektu, o předmětném projektu (název, charakter, čas a místo realizace, obsazení, případně scénář), ekonomickou rozvahu projektu, zdroje jeho financování, výši částky, o kterou žádá a zejména způsob a rozsah spoluprezentace ARTESU, včetně jejich záruk. Teprve když je tento řádně vyplněný formulář (říkejme mu podle jeho titulní strany MANUÁL pro případnou realizaci ekonomických vstupů Us ARTES do nabízených projektů) dodán poštou, anebo (potvrzený) elektronicky, Výbor jej projedná a odpovědně o něm rozhodne. Jakékoliv příspěvky budou proplaceny pouze na základě schválení Výborem.

Stáhnout MANUÁL