ARTES

Umělecké sdružení

Stanovy - staré

Umělecké sdružení ARTES

STANOVY

Článek 1
Název a sídlo

1/ Umělecké sdružení ARTES je ve smyslu § 214 Občanského zákoníku (dále NOZ) spolek s oficiálním názvem Umělecké sdružení ARTES z.s. (dále jen Sdružení).

2/ Sídlo Sdružení je Praha 1, Senovážné náměstí 978/23.

 

Článek 2
Činnost Sdružení

1/ Sdružení je dobrovolnou profesní organizací umělců zejména zábavního umění, založenou na společných zájmech svých členů. Za své poslání si klade zejména:
a) zastupovat umělce a být záštitou jejich tvůrčí svobody a postavení ve společnosti
b) hájit oprávněné umělecké, sociální a další zájmy a požadavky svých členů v oblasti, v níž jsou nebo byli aktivní.


2/ Za tím účelem Sdružení zejména:
a) spolupracuje s dalšími organizacemi umělců a pracovníků v kultuře
b) vyvíjí činnost spolu s orgány veřejné správy a institucemi, jejichž náplň nebo činnost se dotýká oblasti, kterou Sdružení zastupuje
c) pořádá umělecké akce, přehlídky tvůrčí činnosti, setkání, schůze, mítinky, odborné semináře apod.
d) podporuje umělecké projekty svých členů
e) podporuje mladé talenty z oblasti, kterou zastupuje
f) pomáhá zaspokojovat potřeby zejména těch členů, kteří jsou věkem nebo zdravotním postižením sociálně znevýhodněni.

 

Článek 3
Členství

1/ Členství je dvojího druhu:
a) řádné
b) bez hlasovacího práva.

2/ Řádnými členy Sdružení mohou být interpreti a tvůrci zejména v oblasti zábavního umění, kteří dosáhli 18 let. Cizinci mohou být členy Sdružení, pokud v České republice působili alespoň 1 rok. Členy Sdružení též mohou být již neaktivní umělci a tvůrci.

3/ Sdružení může udělovat čestné členství, při čemž čestní členové při zachování jiných práv nemají právo hlasovací a nemohou být voleni do orgánů Sdružení.

4/ Členy se mohou stát také osoby mladší 18 let, pokud je v jejich oboru veřejná umělecká činnost neplnoletých možná (studenti uměleckých škol, artisté apod.). Mladiství členové při zachování jiných práv nemají právo hlasovací a nemohou být voleni do orgánů Sdružení. Při jednání o přijetí mladistvého se může Výbor obrátit na rodiče mladistvého se žádostí o souhlas.

5/ O tom, bude-li veden členský seznam a jak s ním bude nakládáno

(§ 236 NOZ), rozhoduje Výbor.

 

Článek 4
Práva a povinnosti členů

1/ Řádní členové mají právo:
a) volit a být voleni do všech orgánů Sdružení po uplynutí prvních 6 měsíců členství
b) hlasovat, zúčastňovat se jednání a spolurozhodovat na členských schůzích a v orgánech Sdružení, do nichž byli zvoleni
c) vznášet připomínky a stížnosti k činnosti Sdružení a jeho orgánů a žádat odpověď od příslušného orgánu do 30 dnů
d) žádat Sdružení o ochranu nebo podporu ve věcech, týkajících se úkolů Sdružení, jeho cílů a metod k jejich dosažení
e) nahlížet do stanov, zápisů, přehledů, účetnictví apod. s výjimkou materiálů Kontrolní komise, a se souhlasem Předsedy se zúčastnit jednání Výboru jako pozorovatelé.

2/ Členové mají povinnost zúčastnit se činnosti Sdružení a přispívat v rámci svých možností k plnění jeho úkolů a cílů.

3/ O členských příspěvcích rozhoduje Výbor Sdružení.

4/ O přijetí za člena rozhoduje Výbor.

5/ Zánik členství zaniká:
a) úmrtím člena
b) vyškrtnutím člena, pokud o to sám požádá nebo pokud neplní úkoly, vyplývající z jeho postavení ve Sdružení
c) vyloučením člena, pokud byl právoplatně odsouzen nebo pokud hrubě porušil tyto stanovy.

 

Článek 5
Orgány Sdružení

1/ Nejvyšším orgánem Sdružení je ve smyslu § 247 NOZ statutární orgán čili Výbor.  

2/ Výbor řídí veškerou činnost Sdružení. Zasedá podle potřeby, ale nejméně 10x za rok.
a) Je usnášení schopný při účasti nejméně poloviny členů a přijímá usnesení prostou většinou
b) pokud bude rozhodovat o změně stanov a/nebo schvalovat hospodaření Sdružení, je potřebná alespoň 2/3 účast a unesení musí schválit alespoň 2/3 přítomných 
c) podpisové právo má předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda
d) Výbor schvaluje přihlášky do členství ve Sdružení
e) schvaluje umělecké a sociální projekty a návrhy na akce ve smyslu čl. 2 těchto Stanov a rozhoduje o jejich financování
f) rozhoduje o udělení čestného členství
g) rozhoduje o členských příspěvcích
h) rozhoduje o vyškrtnutí nebo vyloučení člena ve smyslu čl. 4/5 b, c těchto Stanov
i) schvaluje návrhy předsedy viz čl. 5/4 a, b těchto Stanov
j) rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou upraveny těmito Stanovami.

3/ Předseda reprezentuje Sdružení navenek, řídí činnost Sdružení mezi zasedáními Výboru a plní úkoly, které pro něj vyplývají z těchto stanov a z usnesení Výboru.
a) Svolává zasedání Výboru s dostatečným časovým předstihem a na pozvánce uvádí program zasedání; může určit, kdo bude zasedání řídit, kdo bude dělat zápis ve smyslu § 254 NOZ apod.
b) jmenuje zástupce Sdružení do spolupracujích organizací a institucí
c) pokud je taková potřeba, jmenuje pracovníky sekretariátu Sdružení a navrhuje systém jejich odměňování.

4/ Případné spory uvnitř Sdružení řeší Výbor.

5/ Kontrolní komise je volena nejvyšším orgánem, je tříčlenná a ze svého středu si volí předsedu.
a) členové Komise nesmějí být členy žádných jiných orgánů Sdružení a mohou se zúčastňovat zasedání Výboru s hlasem poradním
b) Komise zejména sleduje a kontroluje plnění úkolů, přijatých nejvyšším orgánem, a hospodaření Sdružení.
c) Komise zasedá podle potřeby, ale nejméně 6x za rok
d) 1x ročně informuje nejvyšší orgán o výsledcích své práce a přijatých opatřeních
e) v případě zjištění nedostatků, které je možné nebo nutné napravit bezodkladně, může Komise požádat Výbor o mimořádné zasedání.

6/ Orgány Sdružení mohou samy přijímat své vlastní jednací řády, které však nesmějí být v rozporu s ustanoveními těchto stanov.

7/ V případě snížení počtu členů mohou orgány Sdružení dokooptovat potřebný počet osob ve smyslu § 246 (2) NOZ.

 

Článek 6
Hospodaření

1/ Hmotnými prostředky k plnění úkolů Sdružení jsou zejména:
a) členské příspěvky, subvence, dotace, dary a dědictví
b) výtěžky z akcí viz čl. 2/2 c, d, eventuálně z výdělečné činnosti, jejíž účel je v podpoře hlavní činnosti včetně správy Sdružení.

2/ Ten, kdo je zodpovědný za hospodaření Sdružení, podává ke konci každého kalendářního roku zprávu o účetní uzávěrce.

3/ Každé dva roky provede nezávislý auditor audit a podá nejvyššímu orgánu zprávu, zda účetní uzávěrka představuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Sdružení a výsledků jeho hospodaření.

 

Článek 7
Zánik Sdružení

Sdružení zaniká, rozhodne-li o tom nejvyšší orgán při minimální současné účasti ¾ členů Výboru a 2/3 členů Kontrolní komise dvoutřetinovou většinou hlasů. V případě zániku rozhodne také o majetkovém vypořádání.