Stanovy Uměleckého sdružení ARTES z. s. 2021

 

 

 

Umělecké sdružení ARTES, z.s.

STANOVY

 

 

Článek 1
Název a sídlo

 

1/ Umělecké sdružení ARTES je ve smyslu ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  (dále jen „NOZ“) spolek s oficiálním názvem Umělecké sdružení ARTES z.s. (dále jen „Sdružení“).

 

2/ Adresa sídla Sdružení je 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 978/23.

 

3/ Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1086.

 

4/ IČ Sdružení je 004 09 341.

 

Článek 2
Činnost Sdružení

 

1/ Sdružení je dobrovolnou profesní organizací interpretů a tvůrců (dále jen „umělec“) zejména zábavního umění, založenou na společných zájmech svých členů. Za své poslání si klade zejména:
a) zastupovat umělce a být záštitou jejich tvůrčí svobody a postavení ve společnosti,
b) hájit oprávněné umělecké, sociální a další zájmy a požadavky svých členů v oblasti, v níž jsou nebo byli aktivní.
2/ Za tím účelem Sdružení zejména:
a) spolupracuje s dalšími organizacemi umělců a pracovníků v kultuře,
b) vyvíjí činnost spolu s orgány veřejné správy a institucemi, jejichž náplň nebo činnost se dotýká oblasti, kterou Sdružení zastupuje,
c) pořádá umělecké akce, přehlídky tvůrčí činnosti, setkání, schůze, mítinky, odborné semináře apod.,
d) podporuje umělecké projekty svých členů,
e) podporuje mladé talenty z oblasti, kterou zastupuje,
f) pomáhá uspokojovat potřeby zejména těch členů, kteří jsou věkem nebo zdravotním postižením sociálně znevýhodněni.

 

Článek 3
Členství

 

1/ Členství je dvojího druhu:
a) řádné,
b) čestné

2/ Řádnými členy Sdružení mohou být umělci zejména v oblasti zábavního umění, kteří dosáhli 18 let. Cizinci mohou být členy Sdružení, pokud v České republice působili v oboru alespoň 1 rok. Členy Sdružení též mohou být již neaktivní umělci z oboru.

 

3/ Sdružení může udělovat čestné členství, přičemž čestní členové, kteří nejsou členy Sdružení, při zachování jiných práv nemají právo hlasovací a nemohou být voleni do orgánů Sdružení.

 

4/ Členy se mohou stát také osoby mladší 18 let, pokud je v jejich oboru veřejná umělecká činnost nezletilých možná (studenti uměleckých škol, artisté apod.). Nezletilí členové při zachování jiných práv nemají právo hlasovací a nemohou být voleni do orgánů Sdružení. Při jednání o přijetí nezletilého  se může Výbor obrátit na rodiče nezletilého  se žádostí o souhlas.

 

5/ Členem se nemůže stát osoba, která nepracuje či nepracovala v oblasti zábavního umění, kterou Sdružení zastupuje.

 

6/ O tom, bude-li veden členský seznam a jak s ním bude nakládáno v souladu s ochranou osobních údajů rozhoduje Výbor.

 

 

Článek 4
Práva a povinnosti členů

 

1/ O přijetí řádného člena rozhoduje Výbor na základě vyplněné přihlášky.

 

2/ Řádní členové mají právo:
a) volit a být voleni do všech orgánů Sdružení,
b) hlasovat, zúčastňovat se jednání a spolurozhodovat v orgánech Sdružení,
c) vznášet připomínky a stížnosti k činnosti Sdružení a jeho orgánů a žádat odpověď od příslušného orgánu do 30 dnů,
d) žádat Sdružení o ochranu nebo podporu ve věcech, týkajících se úkolů Sdružení, jeho cílů a metod k jejich dosažení,
e) nahlížet do stanov, zápisů, přehledů, účetnictví apod. s výjimkou materiálů Kontrolní komise, a se souhlasem Předsedy se zúčastnit jednání Výboru jako pozorovatelé,

 1. f) zúčastnit se se souhlasem Předsedy jednání Výboru jako pozorovatelé.

 

3/ Členové mají povinnost zúčastnit se činnosti Sdružení a přispívat v rámci svých možností k plnění jeho úkolů a cílů.

 

4/ O členských příspěvcích rozhoduje Výbor Sdružení.

 

5/ Členství zaniká:
a) úmrtím člena,
b) vyškrtnutím člena, pokud o to sám požádá nebo pokud neplní úkoly, vyplývající z jeho postavení ve Sdružení,
c) vyloučením člena, pokud byl právoplatně odsouzen nebo pokud hrubě porušil tyto stanovy.

 

Článek 5
Orgány Sdružení

 

1/ Orgány Sdružení jsou:

 1. a) Valná hromada
 2. b) Výbor
 3. c) Kontrolní komise

 

2/ V případě snížení počtu členů Výboru a Kontrolní komise je povinen příslušný orgán Sdružení na nejbližším jednání kooptovat potřebný počet členů.

 

Článek 6

Valná hromada

 

1/ Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.

 

2/ Valnou hromadu svolává a termín jejího konání určí Výbor, a to jednou za 4 roky.

 

3/ Mimořádná Valná hromada může být svolána na žádost nejméně poloviny řádných členů Sdružení s udáním předmětu jednání nebo ji může svolat Výbor na základě vlastního rozhodnutí. Povinností Výboru je uspořádat mimořádnou Valnou hromadu v nejbližším možném termínu.

 

4/ Valné hromady mají právo se zúčastnit všichni členové.

 

5/ Průběh Valné hromady upravuje Jednací řád a Volební řád.

 

6/ Valná hromada zejména:

 1. a) schvaluje Stanovy a jejich změny učiněné Výborem v době mezi zasedáními Valné hromady,
 2. b) schvaluje Jednací řád a Volební řád Valné hromady,
 3. c) projednává zprávu o činnosti a hospodaření Sdružení za minulé období a schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští období,
 4. d) volí a odvolává členy Výboru a Kontrolní komise,
 5. e) jmenuje čestné členy Sdružení,
 6. f) rozhoduje o vstupu nebo členství Sdružení v jiných organizacích,
 7. g) plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí Výboru,
 8. h) rozhoduje o zrušení Sdružení, způsobu jeho likvidace a způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

 

7/ Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů Sdružení. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů.

8/ Nesejde-li se v danou hodinu Valná hromada schopná přijímat usnesení ve smyslu odst. 7, koná se za hodinu na stejném místě as týmž programem náhradní Valná hromada bez ohledu na počet přítomných členů. O věcech nezařazených na program původní Valné hromady nemůže náhradní Valná hromada rozhodovat.

 

Článek 7

Výbor

 

1/ Statutárním orgánem Sdružení je devítičlenný Výbor. Volební období je čtyřleté. Volit členy Výboru, předsedu a místopředsedu do jejich funkcí je možné i opakovaně.

 

2/ Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Jejich volební období je čtyřleté, ve shodě s volbou Výboru.

 

3/ Výbor řídí veškerou činnost Sdružení. Zasedá podle potřeby, ale nejméně 4x za rok.

 

4/ Výbor je usnášeníschopný při účasti nejméně poloviny členů a přijímá usnesení prostou většinou.

 

5/ Při rozhodování o změně stanov nebo schvalování rozpočtu Sdružení na příští rok, je potřebná alespoň 2/3 účast a usnesení musí schválit alespoň 2/3 přítomných.

 

6/ Podpisové právo za Sdružení a jeho Výbor má předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to včetně podpisového práva k bankovnímu účtu Sdružení spolu s ještě jedním určeným členem Výboru.

 

7/ Výbor zejména:

 1. a) schvaluje členské přihlášky do Sdružení,
 2. b) schvaluje umělecké a sociální projekty a návrh na akce ve smyslu čl. 2 těchto Stanov a rozhoduje o jejich financování,
 3. c) rozhoduje o členských příspěvcích a jejich výši,
 4. d) rozhoduje o vyškrtnutí nebo vyloučení člena ve smyslu čl. 4 odst. 5 písm. B) a c) těchto Stanov,
 5. e) schvaluje návrhy předsedy ve smyslu čl. 5 odst. 7 písm. b) a c) těchto Stanov,
 6. f) přijímá změny Stanov, které mají omezenou účinnost do doby jejich schválení Valnou hromadou,
 7. g) schvaluje rozpočet Sdružení na příslušný kalendářní rok,
 8. h) projednává a bere na vědomí výsledky hospodaření Sdružení za příslušný kalendářní rok,
 9. i) řeší spory mezi členy Sdružení,
 10. j) rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou upraveny těmito Stanovami.

 

8/ Předseda zejména:

 1. a) reprezentuje Sdružení navenek,
 2. b) řídí činnost Sdružení mezi zasedáními Výboru,
 3. c) plní úkoly, které pro něj vyplývají z těchto Stanov a z usnesení Výboru,
 4. d) svolává zasedání Výboru s časovým předstihem nejméně 14 dnů, ale při neodkladných záležitostech může svolat zasedání i v kratším termínu; na pozvánce uvádí program zasedání; může určit, kdo bude zasedání řídit, kdo bude dělat zápis, e) jmenuje zástupce Sdružení do spolupracujících organizací a institucí,
 5. f) přijímá do pracovního poměru zaměstnance Sdružení, pokud vyvstane takováto potřeba a navrhuje výši jejich odměňování.

 

Článek 8

Kontrolní komise

 

1/ Kontrolní komise je volena Valnou hromadou , je tříčlenná a ze svého středu si volí předsedu. Jejím členem nesmějí být členové Výboru.

 

2/ Členové Kontrolní komise se mohou zúčastňovat zasedání Výboru s hlasem poradním.


3/ Komise zejména

 1. a) dohlíží, jsou-li záležitosti Sdružení řádně vedeny a vykonává-li Sdružení činnost v souladu se Stanovami a obecně závaznými právními předpisy,
 2. b) sleduje a kontroluje plnění úkolů, přijatých Valnou hromadou a Výborem a hospodaření Sdružení,
 3. c) zasedá podle potřeby, nejméně 2x za rok,
 4. d) 1x ročně informuje Výbor o výsledcích své činnosti a s návrhy na opatření,
 5. e) v případě zjištění nedostatků, které je možné nebo nutné napravit bezodkladně, může požádat Výbor o mimořádné zasedání.

 

 

Článek 9
Hospodaření

 

1/ Hmotnými prostředky k plnění úkolů Sdružení jsou zejména:


 1. a) členské a jiné příspěvky, subvence, dotace, dary a dědictví,
  b) výtěžky z akcí viz čl. 2odst. 2 písm. c) a d), eventuálně z výdělečné činnosti, jejíž účel je v podpoře hlavní činnosti včetně správy Sdružení.

 

2/ Ten, kdo je zodpovědný za hospodaření Sdružení, podává ke konci každého kalendářního roku zprávu o účetní uzávěrce.

 

3/ Každé dva roky může Výbor zajistit, aby nezávislý auditor

 1. a) provedl audit,
 2. b) podal Výboru zprávu, zda účetní uzávěrka představuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Sdružení a výsledků jeho hospodaření,
 3. c) provedl kontrolu evidence zakoupeného i darovaného movitého majetku v ceně vyšší než 500,- Kč.

 

 

 

 

Článek 10
Zánik Sdružení

 

Sdružení zaniká, rozhodne-li o tom Valná hromada  při minimální současné účasti 3/4 členů Výboru a 2/3 členů Kontrolní komise dvoutřetinovou většinou přítomných členů.. V případě zániku rozhodne také o majetkovém vypořádání.

 

Článek 11

Závěrečná ustanovení

 

1/ Ve věcech neupravených těmito Stanovami se řídí činnost Sdružení zejména NOZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 

2/ Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Výborem k tomuto dni se zrušují Stanovy ze dne 16.4.2015.

 

V Praze, dne 3. 3. 2021

                                                                                                Josef Zeman

                                                                                                předseda Sdružení