ARTES

Umělecké sdružení

Valné shromáždění ARTESU 2019

Přikládáme základní materiály pro jednání Valného shromáždění ARTESU 2019:

Program jednání Valného shromáždění (VS)

Uměleckého sdružení ARTES 15. ledna 2019

 

 a/ zahájení VS předsedou Us ARTES a uzavření kandidátních listin

 b/ zjištění schopnosti VS usnášet se

 c/ poučení přítomných o průběhu následujícího VS  

 d/ návrh a hlasování o Programu jednání VS a poučení přítomných o průběhu VS a volby členů Výboru

 e/ Zpráva o činnosti Us ARTES během uplynulého volebního období

 f/ Zpráva o revizi aktivit Us ARTES během minulého volebního období

 g/ volba předsedy a dvou členů Volební komise

 h/ volba devítičlenného Výboru Us ARTES pro následující volební období

přestávka

ch/ vyhlášení výsledků volby podle bodu  f/

 i / přijetí usnesení VS

 j / různé

 k / závěr

 

 

Kandidátní listina pro volbu členů Výboru Uměleckého sdružení ARTES v rámci jednání Valného shromáždění Uměleckého sdružení ARTES 15. ledna 2019

 

Kandidáti podle abecedního pořadí                                      Přiděluji bodů

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Poučení:

1/ Volba se koná podle schváleného Volebního řádu, o kterém byl každý oprávněný volitel před zahájením volby dostatečně poučen.

 2/ Volba je anonymní.

 3/ Každý oprávněný volitel může udělit nanejvýš devět bodů libovolnému počtu kandidátů podle vlastního uvážení.

 4/ Každý oprávněný volitel, pokud volbu provede, je povinen odevzdat tuto kandidátní listinu v určené lhůtě do rukou Volební komise Valného shromáždění. 

 V Praze, dne 15. ledna 2015

 

Volební řád bude zveřejněn před volbou, jako poučení postupu při volbě nového výboru ARTESU.

Jednací řád Valného shromáždění Uměleckého sdružení ARTES, z.s.

 § 1

Valné shromáždění svolává Výbor zpravidla jednou za dva roky.

 § 2

Valné shromáždění se svolává vhodným způsobem nejméně třicet dní před jeho konáním.

 § 3

Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program Valného shromáždění.

§ 4

Všichni řádní i kolektivní členové ARTESu mají právo se Valného shromáždění zúčastnit.

 § 5

Výbor může pozvat na Valné shromáždění oficiální hosty bez hlasovacího práva.

 § 6

Ten, kdo Valné shromáždění zahájí, ověří, zda je usnášení schopné. Pak zajistí volbu předsedy Valného shromáždění.

§ 7

Valné shromáždění je oprávněno přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů.

 § 8

Nesejde-li se v danou hodinu Valné shromáždění schopné přijímat usnesení ve smyslu § 7, koná se za hodinu na stejném místě a s týmž programem náhradní Valné shromáždění bez ohledu na počet přítomných členů.

 § 9

O věcech nezařazených na program původního Valného shromáždění nemůže náhradní Valné shromáždění rozhodovat.

 § 10

Předseda vede Valné shromáždění podle ohlášeného programu.

 § 11

 Z jednání Valného shromáždění se pořizuje zápis, který bude do třiceti dnů k dispozici členům ARTESu.