ARTES

Umělecké sdružení

Zápis z volebního shromáždění ARTESU

ARTES, umělecké sdružení

 Zápis z jednání volebního Valného shromáždění 15. ledna 2019 (VS)

1/ svolání VS bylo řádně publikováno v nezbytném předstihu a v plném rozsahu podle povinných norem. Konalo se v zadané zasedací místnosti č. 201 budovy Uměleckých svazů na Senovážném náměstí 23 v Praze 1 a účastnili se jej řádní členové ARTESU podle seznamu z roku 2019, představitelé kolektivních členů a čestní hosté.

2/ takto přítomné auditorium mělo k dispozici v čase již před vlastním jednáním kompletní sled relevantních dokumentů, předmětů nadcházejícího jednání VS, sestavených a schválených v předstihu dosavadním Výborem ARTESU.

3/ jednání VS započalo uvedeného dne ve 14. 00, jeho skutečný začátek však byl po kladném hlasování ve smyslu par. 7 a 8 Jednacího řádu VS posunut.

4/ v úvodu jednání VS bylo auditorium seznámeno se zněním i smyslem Programu jednání a Jednacího řádu. Oba dokumenty byly schváleny jednohlasně, Jednací řád se zpětnou platností (viz bod 3 tohoto Zápisu)./ auditorium přijalo jednohlasně zprávu stávajícího předsedy ARTESU Václava Junka o činnosti, krocích a výkonech Uměleckého sdružení za uplynulé volební období, jejíž textovou podobu mělo rovněž k dispozici.

6/ auditorium přijalo jednohlasně zprávu o hospodaření ARTESU za uplynulé volební období, kterou přednesla ekonomická poradkyně ARTESU Zuzana Soldánová.

7/ auditorium bylo podrobně poučeno o průběhu tomu následující volby členů Výboru ARTESU pro příští volební období. Doplňujících dotazů nebylo a související Hlasovací řád byl jednohlasně přijat.

8/ auditorium schválilo jednohlasně původní návrh Výboru ARTESU jmenovat předsedou Volební komise VS Jaroslava Šprongla. Kolega Šprongl tuto volbu přijal a před auditoriem jmenoval své spolupracovníky Zuzanu Stachovou a Josefa Husáka.

9/ kolegyně Stachová rozdala platné kandidátní listiny, načež byla těmi přítomnými členy auditoria, jimž Hlasovací a Jednací řád VS umožnily volit, provedena v pro to dostatečném čase volba členů nového Výboru ARTESU.

10/ odevzdané kandidátní listiny byly v pro to nezbytné přestávce tříčlennou Volební komisí zpracovány.

11/ v tomu následující části jednání VS tak mohl kolega Šprongl seznámit auditorium s výsledkem volby, podle jehož znění jsou – počínaje 15. lednem 2019 – řádnými členy Výboru Uměleckého sdružení ARTES Tomáš Hejna, Jiří Helekal,, Mgr. Stanislav Hložek, Václav Junek Dr.h.c., Vladimír Kopp, Steve L. Lichtag, Mgr.Tomáš Magnusek, PhDr. Václav Soldát a Josef Zeman. Auditorium přijalo tuto zásadní informaci bez námitek a doplňujících dotazů.

12/ kolega Šprongl přednesl Usnesení VS, jež bylo auditoriem jednohlasně přijato.

13/ jednání VS skončilo uvedeného dne ve 14.50.

14/ všechny dokumenty, využité v rámci jednání VS, budou archivovány v depozitu Us ARTES.

15/ z předmětného jednání VS byl pořizován povinný zápis, s jehož čistopisem budou dne 15. ledna 2019 přítomní a zainteresované složky seznámeni do 1. února 2019.   

 Za správnost:

                                                                                                              Václav Junek

                                                                          předseda Uměleckého sdružení ARTES v.r.    

                                                                                     Jaroslav Šprongl

                                                                                    předseda Volební komise VS v.r.

  V Praze, dne 16. ledna 2019