Valné shromáždění ARTES

USNESENÍ

Volební Valné shromáždění Uměleckého sdružení ARTES, konané dne 9. 2. 2021 per rollam bere na vědomí:

 1/ Zprávu o činnosti Uměleckého sdružení ARTES, z.s., za uplynulé volební období, kterou přednesl předseda sdružení Josef Zeman

 2/ Zprávu o účetní uzávěrce a výsledky hospodaření za uplynulý kalendářní rok 2020.

 3/ výsledky hlasování členů a kolektivních členů ARTES, z.s.

 4/ pověření předsedy a místopředsedy ARTES, z. s., případně jimi určených osob, jednat v mimořádných situacích samostatně, avšak vždy s tím, že tyto jejich případné kroky budou vždy zpětně potvrzeny Výborem ARTES, z. s.

 5/ skutečnost, že jednání dne 9. 2. 2021 proběhlo per rollam podle Stanov Uměleckého sdružení ARTES, schválených Výborem ARTES, z. s., dne 16. dubna 2016, které tímto usnesením se zpětnou platností potvrzuje   

Za správnost tohoto Usnesení:

Jožka Zeman, v. r.

Vladimír Kopp, v. r.

V Praze, dne 9. 2. 2021

ARTES, umělecké sdružení

Zápis z jednání volebního Valného shromáždění Uměleckého sdružení ARTES konané dne 9. 2. 2021 per rollam.

1/  Svolání VS bylo v nezbytném předstihu publikováno řádně podle povinných norem. Konalo se z důvodů mimořádné situace korespondenčně per rollam a účastnili se jej řádní členové ARTESU podle přiloženého seznamu a čestní hosté.

2/ přítomní měli k dispozici dopředu celý set dokumentů, předmětů k jednání VS (přičemž všechny tyto dokumenty byly v předstihu řádně schváleny dosavadním Výborem ARTESU).

3/ Jednání probíhalo korespondenčně per rollam.

4/ v úvodu jednání bylo auditorium srozuměno se zněním i smyslem Programu jednání a s Jednacím řádem. Oba dokumenty byly schváleny jednohlasně, Jednací řád ex post.

5/ auditorium přijalo jednohlasně Zprávu stávajícího předsedy ARTESU o činnosti Uměleckého sdružení za uplynulé volební období, jejíž textovou podobu mělo rovněž k dispozici a návrh Rozpočtu u.s. Artes na rok 2021.

6/ auditorium přijalo jednohlasně Zprávu o účetní uzávěrce a výsledku hospodaření ARTESU za uplynulý kalendářní rok 2020.

7/ auditorium bylo důkladně poučeno o průběhu následující volby členů Výboru ARTESU pro následující volební údobí. Doplňujících dotazů nebylo a související Hlasovací řád byl jednohlasně přijat.

8/ auditorium schválilo jednohlasně návrh Výboru ARTESU jmenovat předsedou Volební komise p. Jaroslava Šprongla. Kolega Šprongl tuto volbu přijal a jmenoval své dva spolupracovníky.

9/ členka Volební komise uvedla kandidátní listiny, byla provedena volba členů nového výboru ARTESU per rollam.

10/ v závěrečné části VS seznámil p.Šprongl auditorium s výsledkem volby, podle kterého jsou podle počtů odevzdaných hlasů počínaje dnem 9. 2. 2021 členy Výboru ARTESU Tomáš Hejna, Vladimír Kopp, Steve Lichtag, Mgr.Tomáš Magnusek, PhDr. Václav Soldát, Václav Stach a Josef Zeman. Auditorium tuto informaci přijalo bez doplňujících dotazů.

11/ Předseda volební komise přednesl per rollam Usnesení VS, které bylo přítomnými jednohlasně přijato.

12/ všechny dokumenty, využité v rámci jednání VS, budou archivovány v depozitu Us ARTES.