Zdanění autorských honorářů

Na Twitteru byl zveřejněn komplexní materiál ke zdaňování autorských honorářů. Myslíme si, že Vás to může zajímat.

Dostali jste autorský honorář? Kdy musíte a kdy nemusíte podat daňové přiznání?

Autor: Depositphotos 21. 2. 2019

Jak se zdaňují autorské honoráře a kdy se z nich platí i pojistné odvody? Kdy musíte jako autor podat daňové přiznání a přehled o příjmech za loňský rok?Doba čtení: 6 minutFacebookTwitter

Autorskými honoráři jsou odměňována literární, umělecká nebo vědecká díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti. Zvláštní kategorií, pokud jde o odvody z honorářů za ně, jsou autorské honoráře za příspěvky do sdělovacích prostředků (médií, resp. masmédií) – novin, časopisů (a ačkoliv to zákon výslovně neříká, počítají se též honorované příspěvky na internetových portálech), dále do rozhlasu nebo televize – může jít jak o texty, čili články, resp. scénáře, tak fotografie nebo audio- či videonahrávky.Rozhodující pro způsob zdanění a povinnosti platit pojistné odvody z autorských honorářů je, zda činily do 10 000 Kč za měsíc včetně od jednoho plátce, anebo jste dostali částku vyšší. Pokud máte honoráře za příspěvky do 10 000 Kč za měsíc (za příspěvky do zmíněných sdělovacích prostředků), pak se v podstatě nemusíte o nic starat. Honoráře nad 10 000 Kč a ostatní autorské příjmy (tedy i do 10 000 Kč, pokud nejsou za příspěvky do sdělovacích prostředků) však musíte zahrnout do daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, odvést z nich daň a pojistné.

Do 10 000 Kč

Příjem za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize (plynoucí ze zdrojů na území České republiky) je samostatným základem daně a podléhá srážkové dani ve výši 15 %, kterou strhne plátce autorského honoráře a vyplatí vám honorář v čisté výši, jestliže úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.

Přitom takových plátců můžete mít v jednom měsíci i více. Autorské honoráře od různých plátců do 10 000 Kč měsíčně se nesčítají, každý plátce odvede individuálně zvláštní sazbu daně. Vy vždy obdržíte čistý, již zdaněný příjem. Pak ale nemáte možnost uplatnit výdaje (náklady) na dosažení příjmu. Nemáte totiž ani možnost, ani povinnost zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání.

Jelikož takové autorské honoráře nelze uvést do daňového přiznání nebo přehledů, tak si ani nemůžete zúčtovat odvedenou (sraženou) daň na slevu na dani, abyste sraženou daň případně získali zpět. Sražená daň je konečná.

Výhody a nevýhody srážkové daně

Vám jakožto autorovi tedy nevzniká žádná povinnost – příjmy neuvádíte ve svém daňovém přiznání ani v přehledu příjmů osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) pro zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ, protože neplatíte pojistné ani na sociální, ani na zdravotní pojištění.

Leda kdybyste neměli již žádné jiné příjmy a nebyli ani osobou, za níž platí zdravotní pojištění stát, tak si musíte hradit sami zdravotní pojištění jako samoplátce, jako kategorie osob bez zdanitelných příjmů (o tom jsme psali v článku Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019 prodraží zdravotní pojištění jeho samoplátcům).

To je jistý paradox danění honorářů za příspěvky do sdělovacích prostředků do 10 000 Kč a do jisté míry diskriminace jejich poživatelů, protože se z nich daně platí vždy (bez ohledu na sociální postavení autora) a vlastně ne malé, když nelze účtovat náklady, zohlednit slevu na dani apod. Jako autor vždy zaplatíte 15 % daně, kdežto třeba nízkopříjmový zaměstnanec nezaplatí celý rok na dani nic. O souvisejících problémech v oblasti sociálního, resp. důchodového pojištění, pokud ho chcete být účastni, netřeba se rozepisovat…

Autorské honoráře

Autorské honoráře zdaněné srážkovou daní se na rozdíl od jiných honorářů za soustavnou literární, uměleckou, vědeckou činnost apod. nepovažují za výkon ekonomické činnosti pro účely daně z přidané hodnoty. Pokud pobíráte takové příjmy, nejste osobou povinnou k dani, takové příjmy neovlivňují ani obrat pro účely povinné registrace k DPH.

Autorské honoráře zdaněné srážkovou daní můžete klidně pobírat i jako uchazeč o zaměstnání pobírající podporu v nezaměstnanosti. Výkon literární, umělecké, vědecké činnosti, když z ní plynou drobné honoráře do 10 000 Kč za měsíc za autorská díla od sdělovacích prostředků, nebrání ani registraci na úřadu práce (o jejích podmínkách jsme psali v článku Podpora pro propuštěné zaměstnance s vyššími příjmy o hodně vzroste), ani pobírání podpory v nezaměstnanosti (o její aktuální se dočtete v článku Podpora v nezaměstnanosti může být až 18 111 Kč měsíčně). A nejde ani o tzv. nekolidující zaměstnání (o jeho aktuálních podmínkách viz článek „Pracující nezaměstnaní“ 2019: mohou si více vydělat, ale hodně spolkne pojištění (PŘÍKLADY)), není třeba je ani úřadu práce hlásit.

Nad 10 000 Kč

Honoráře za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize v úhrnu nad 10 000 Kč za měsíc od jednoho plátce a také ostatní autorské příjmy v jakékoliv výši (např. za knihu, ať už jsou nižší, rovny, nebo vyšší než 10 000 Kč) se zdaňují jako příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti. Vy je dostáváte od plátců v hrubé výši, sami si proto zařizujete daňové a pojistné odvody a s nimi spojené povinnosti. Můžete uplatňovat výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, a to ve skutečné výši, přičemž musíte vést daňovou evidenci, anebo paušální částkou (40 %).

I autorské honoráře mohou být dosaženy za přispění dalších členů rodiny, a proto je možno je rozdělit na spolupracující osoby podobně jako jiné příjmy z podnikání, i když autorská činnost není živností a není k ní třeba žádného oprávnění, povolení.

Ohlašovací povinnost

Pokud činí úhrn vašich celkových příjmů autora za kalendářní měsíc od jednoho plátce více než 10 000 Kč, jste povinni oznámit OSSZ a zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti. Po skončení kalendářního roku pak podáváte daňové přiznání a přehled o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu a odvádíte daň z příjmu a pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění stejně jako OSVČ.

Pokud však výše nedaněných (o srážkovou daň nesnížených) autorských honorářů vyplacených za zdaňovací období kalendářního roku nepřesáhne souhrnně částku 15 000 Kč a nemáte žádné jiné další zdanitelné příjmy, nemusíte podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Takže daňové přiznání nemusí podat ten, kdo dostal jeden jediný měsíc hrubý honorář do 15 000 Kč a pak už nic. Jakmile by dostal nedaněné autorské honoráře třeba 2, daňové přiznání podat musí, protože půjde minimálně o 20 002 Kč, stejně tak, jakmile jednou obdrží více než 15 000 Kč.

Pokud je autorská činnost vaší vedlejší činností, neboť jste důchodově pojištěni ze své hlavní činnosti – např. ze zaměstnání – nebo jste starobním důchodcem, neplatíte z honorářů sociální pojištění, pokud je váš daňový základ menší než rozhodná částka pro vedlejší činnost. Pro rok 2018 byla tato rozhodná částka pro vedlejší činnost (pokud OSVČ byla OSVČ ve všech 12 kalendářních měsících) stanovena na 71 950 Kč (pro rok 2019 to bude 78 476 Kč). Zdravotní pojištění se ale platí vždy.

Shrnutí

Z autorských honorářů převyšujících 10 000 Kč za kalendářní měsíc od téhož plátce je nutno odvést daň z příjmu, pojistné na zdravotní pojištění, sociální pojištění. Je nutno podat daňové přiznání a přehled o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Lze uplatňovat výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu – nákladový paušál je 40 % – nebo skutečné výdaje.

(Daňové přiznání však není povinen podat ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, nepřesáhly 15 000 Kč, přičemž osvobozené příjmy a právě příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou, se nepočítají.) 

Naproti tomu honoráře za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu a televize do 10 000 jsou zdaňovány u zdroje srážkovou daní ve výši 15 %, náklady na dosažení příjmu uplatňovat nelze. Do daňového přiznání a přehledu o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu se tyto příjmy nezahrnují.